Druki Kwestionariusz osobowy

Baza wyszukanych haseł

Radom i Ziemia Radomska - spojrzenie z dystansu

Temat: Podziel się swoją radością!

Jeszcze trzeba dostarczyć z sądu zaświadczenie o niekaralności (50 zł).

Hmmm..o tym wymogu nic mi nie wiadomo , a jeżeli byłoby to zaświadczenie w tej szkole wymagane, to chyba bym już została o tym poinformowana , bo otrzymałam do wypełnienia kwestionariusz osobowy, ankietę do celów ubezpieczeniowych, druk deklaracji przelewu pieniędzy na konto bankowe, skierowanie na badanie... Czytałam w KN, że takie zaświadczenie jest potrzebne, ale jeżeli o zatrudnienie ubiega się nauczyciel mianowany lub dyplomowany
Pozdrawiam!
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=596Temat: Wydruki kadrowe - kwestionariusz osobowy - zupa
Przejąłem obsługę pewnej części firmy i wprowadziłem wszystkie dane dotyczące pracowników, do których miałem dostęp w aktach osobowych.
Chciałem je wydrukować i wręczyć pracownikom wypełniony całkowicie druk kwestionariusza osobowego, celem aktualizacji danych i napotkałem na problem albowiem dane w programie FAKT nie figurują ... np. adres zamieszkania (tutaj nie wiem dlaczego nazywany zamieszkaniem tymczasowym), adres do korespondencji, dzieci i współmałżonek (podlegające ubezpieczeniu).
Robię ten formularz w Excelu i proszę o szybkie nadesłanie mi brakujących kodów wydruków kadrowych wszystkich danych dotyczących pracownika i osoby współpracującej.
Nadmienaim nieśmiało, że problem znalezienia kodów od dwóch dni jest przyjęty w serwisie programu FAKT i pozostaje bez odpowiedzi.

Nie musze podkreślać, że problem należy traktować jako pilny ponieważ wspomniane rozwiązanie z aktualizacją danych spodobało się w jednostce, którą obsługuję i mam termin wykonania aktualizacji danych a poza tym dodatkową pracę.

pozdrawiam
kapital777
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=993


Temat: R E K R U T A C J A
Etapy rekrutacji

1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym
2. Wypełnienie kwestionariusza on - line. Aby wypełnić kwestionariusz należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego wykorzystując hasło i login, które po wstępnej rejestracji przesyłamy do kandydata e-mailem
3. Dostarczenie do biura rekrutacyjnego kompletu dokumentów:
- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia inżynierskich
- Świadectwo dojrzałości (maturalne) - oryginał lub odpis
- Kwestionariusz osobowy - wydrukowany po zakończeniu rejestracji on-line
- Wniosek o przyjęcie do szkoły- druk(wydrukowany i podpisany). Dwa zdjęcia (kolorowe na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35x45 mm) oraz jedno w wersji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300dpi; (na CD)
- Kserokopia obu stron dowodu osobistego i oryginał do wglądu
- Książeczka wojskowa do wglądu
- Orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych)
- Dowód wniesienia stosownych opłat (100 PLN opłata rekrutacyjna + czesne za pierwszy miesiąc lub pierwszy semestr studiów zgodnie z tabelą odpłatności za studia + 17 PLN za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i 4 PLN za indeks). Płatności można zsumować i dokonać wpłaty za jednym razem. Płatności należy dokonać na podane konto WSZOP: Bank Ochrony Środowiska S.A. nr 30 1540 1128 2011 7080 0188 0001. Kasa uczelni nie przyjmuje wpłat gotówkowych- druk wpłaty var _r = document.referrer ? encodeURIComponent(document.referrer) : ''; var _w = encodeURIComponent(document.location.href); var _e = document.inputEncoding ? document.inputEncoding : document.charset; document.write('');
Źródło: zipbhp.fora.pl/a/a,2.html


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. zatrudni w księgowości szkoły na stanowisku referenta administracyjnego w wymiarze ½ etatu pracownika, który:
- posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne,
- umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel) i innych urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:
- znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dotyczących ZUS, podatków, płac, itp.
- doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku.

Zakres obowiązków:
- prowadzenie kasy dla I LO (odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze oraz druki ścisłego zarachowania),
- prowadzenie dokumentacji spraw socjalnych,
- sporządzanie angaży pracowników – podstaw do wypłaty,
- sporządzanie list płatniczych,
- prace w programie Płacowo-Kadrowym,
- rozliczanie i prowadzenie dokumentacji ZUS (prace w programie "PŁATNIK",
- naliczanie i rozliczanie podatków z Urzędem Skarbowym i pracownikami,
- dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników,
- odpowiedzialność osobista za rzetelne i sumienne sporządzanie dokumentów,
- wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrekcję szkoły,
- przestrzeganie czasu pracy i przepisów BHP

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys (CV) + zdjęcie,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursów, itp.)
- posiadane kserokopie świadectw pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

W/w dokumenty należy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 28 – w terminie do dnia 27 kwietnia 2006 r. do godz. 13.00.
Koperta powinna zawierać dopisek: „Oferta zatrudnienia na stanowisko referenta administracyjnego w I LO w Koźminie Wlkp.”
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (www.bip.starostwo.krotoszyn.pl)

Dyrektor szkoły
mgr Kazimierz Wałęsa
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1292


Temat: jak założyć firmę??
Zakładanie firmy obecnie nie jest już procesem skomplikowanym i długotrwałym. Jednak przed przystąpieniem do realizacji działań związanych z zakładaniem firmy należy przemyśleć co po kolei należy zrobić, aby bez sensu nie krążyć po urzędach i aby ciągle nie być odsyłanym gdzie indziej.

Umowy, dokumenty, formularze
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- kwestionariusz osobowy
- wypowiedzenie umowy o pracę
- świadectwo pracy
- wezwanie do zapłaty
- pisma procesowe

zobacz wszystkie szablony »
W skrócie poniżej przedstawię do jakich instytucji należy się zgłosić. Kolejność nie jest przypadkowa:

* Urząd Miasta względnie Gminy,
* Urząd Statystyczny,
* Bank, pieczątka,
* Urząd Skarbowy,
* Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
* Państwowa Inspekcja Pracy
* Sanepid

Urząd Miasta względnie Gminy

Urząd Miasta lub Gminy to miejsce, gdzie należy zgłosić działalność gospodarczą i otrzymać odpowiednie zaświadczenie. W urzędzie tym prowadzony jest zazwyczaj Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, do którego zgłaszają się wszystkie osoby fizyczne i spółki osób fizycznych. W przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik oddzielnie zgłasza się po zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy, PESEL, adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), miejsce wykonywania działalności, datę rozpoczęcia działalności. Data rozpoczęcie działalności jest o tyle istotna, że niesie za sobą obowiązki podatkowe i księgowe. Zaświadczenie wydawane jest przez urząd od ręki, ewentualnie w ciągu kilku dni. Wpis jest odpłatny. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

Urząd Statystyczny

W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy zgłosić się do Urzędu Statystycznego po wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli po tak zwany REGON. Niezbędne jest wypełnienie druku RG-1, który jest dostępny w urzędzie. Do wypełnienia druku RG-1 potrzebne będą takie informacje jak: nazwa i adres siedziby, nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania, PESEL, rodzaj wykonywanej działalność ze wskazaniem rodzaju głównej działalności, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru wraz z nadanym przez ten organ numerem. Do złożenia wniosku RG-1 potrzebne będą natomiast:

* kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu),
* dowód osobisty.

Wpis REGON jest bezpłatny.

Bank, pieczątka

Ustawa o działalności gospodarczej wymaga, aby każdy przedsiębiorca posiadał rachunek bankowy. Za pośrednictwem tego rachunku regulowane są zobowiązania wobec:

* urzędu skarbowego (podatek VAT, podatek PIT),
* Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (składki na fundusz pracy, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne),
* kontrahentów,
* pracowników.


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1064