druk Formularz DRA

Baza wyszukanych haseł

Radom i Ziemia Radomska - spojrzenie z dystansu

Temat: Kłopoty z pracodawcą
z tego co wiem, każdy pracodawca ma obowiązek przekazywać raport miesięczny ZUS RMUA pracownikowi za którego płaci składki.

("Płatnik jest zobowiązany do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu zasiłków. Temu służy formularz ZUS DRA. Z kolei raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej składa się na druku ZUS RMUA.")

W necie jeszcze znalazłam, moze Ci coś to pomoże:
"Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) nakłada na pracodawców obowiązek comiesięcznego poinformowania pracowników m.in. o składkach, jakie odprowadzili za niego do ZUS i NFZ. Firmy najczęściej w tym celu posługują się przygotowanymi przez ZUS drukami ZUS RMUA. Posłowie chcą, aby od przyszłego roku pracownicy otrzymywali takie raporty nie co miesiąc, ale raz w roku wraz z formularzem PIT-11. Firma byłaby jednak zobowiązana do ich wydania na każde żądanie ubezpieczonego. Także pracownik, który będzie odchodził z pracy w ciągu roku, otrzyma raport potwierdzający opłacenie składek. Od samego zainteresowanego będzie zależeć, czy takie poświadczenia otrzyma w formie papierowej czy elektronicznej."

Źródło: http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/167861...pracownika.htmli jeszcze to:

Gdy pracodawca nie wydaje ZUS RMUA

Władysław G. pracuje w prywatnej firmie w Rzeszowie zatrudniającej ponad 20 pracowników. W 1999 r. przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego. Obecnie nie jest w stanie ustalić wysokości składek wpłaconych za 1999 r. i 2000 r. Porządkując dokumenty zauważył bowiem, że dwóch pracodawców (u których był zatrudniony w ciągu ostatnich 6 lat) nie zawsze przekazywało mu druki ZUS RMUA informujące o wysokości opłaconych składek.
Podobne problemy ma z obecnym pracodawcą. Kilka razy zwracał się do niego z prośbą o systematycznie przekazywanie tych informacji. Pracodawca jednak ignoruje prośby czytelnika. Władysławowi G. zależy na otrzymywaniu tych dokumentów i weryfikacji ich treści, ponieważ na ich podstawie można udowodnić prawo do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub innych należności wynikających ze stosunku pracy. Czy pracownik może w jakiś sposób wyegzekwować od pracodawcy wypełnienie tego obowiązku? Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowa Inspekcja Pracy mogą nałożyć na pracodawcę jakieś sankcje?

Pracownik powinien otrzymywać od pracodawcy informację na temat odprowadzonych od jego wynagrodzenia składek ubezpieczeniowych. Terminowe otrzymywanie tych informacji umożliwia mu bieżącą weryfikację danych zawartych w raportach. Jednak wielu pracodawców nie wywiązuje się z tego obowiązku. Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za niewydanie pracownikowi informacji o odprowadzonych składkach?


EKSPERCI WYJAŚNIAJĄ Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie Istnieje obowiązek comiesięcznego informowania pracownika o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracodawcy mogą używać formularza ZUS RMUA lub tzw. paska płacowego, który zawiera wszelkie niezbędne dane z formularza opracowanego przez ZUS i dodatkowo zawiera elementy płacowe kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, inne potrącenia itp.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), płatnik składek (pracodawca) przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek.

Informacje zawarte w raportach płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie w celu ich weryfikacji. Informacja taka powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. Dawid Baran, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie często zwracają się pracownicy, którzy mają kłopoty z otrzymaniem od pracodawców druków ZUS RMUA lub paska płacowego. Dokumenty te zawierają informację dotyczące pracownika, a w szczególności wymiaru czasu pracy, zestawienia należnych składek na ubezpieczenie społeczne, w tym emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. W przyszłości mogą one służyć do udowodnienia prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub należności wynikających ze stosunku pracy.
Pracodawca (płatnik składek) ma obowiązek ich wydawania na podstawie art. 41 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 94 pkt 9a k.p. i art. 41 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
Inspektor pracy, działając na podstawie ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1362 z późn. zm.) oraz ww. przepisów, w ramach posiadanych kompetencji uprawniony jest do kontroli comiesięcznego wydawania pracownikom informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących ubezpieczenia społecznego (np. ZUS RMUA). Jeżeli kontrolujący inspektor pracy stwierdzi, że pracodawca nie przekazuje pracownikom tych informacji, kieruje do pracodawcy wniosek o wydanie pracownikom na piśmie informacji zawartych w tych raportach. Nie jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, dlatego PIP nie może ukarać pracodawcy. Co do zasady pracodawcy wykonują jednak te wnioski. Jeżeli jednak mamy sygnały, że pracownik nadal nie otrzymuje takiego dokumentu, to możemy przeprowadzić ponowną kontrolę.

Przygotowała Bożena Wiktorowska

Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58847Temat: Rejestracja działalności
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI
PIERWSZY KROK – zgłoszenie w Urzędzie Miasta lub Gminy
Przedsiębiorca winien zgłosić działalność gospodarczą o dokonaniu wpisu do ewidencji w Urzędzie Miasta (Gminy) właściwej dla miejsca jego zamieszkania. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce zamieszkania, adres przedsiębiorcy (siedziby i ewentualnych filii), oznaczenie przedsiębiorcy, przedmiotu wykonywanej działalności i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
DRUGI KROK – otrzymanie numeru REGON i NIP
W ciągu czternastu dni od dnia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca musi udać się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, gdzie składa wniosek o wpis do rejestru podmiotów, w celu otrzymania numeru statystycznego REGON (operacja bezpłatna). Potrzebne dokumenty to: dowód osobisty, ksero wpisu do ewidencji i oryginał do wglądu. Urząd Statystyczny ma siedmiodniowy termin na wydanie zaświadczenia o wpisie.
W ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca winien zgłosić ten fakt do właściwego zamieszkania Urzędu Skarbowego, w którym to otrzymuje Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP 1 – dla osób fizycznych, NIP 2 – dla spółek cywilnych), którym to posługuje się we wszystkich dokumentach. Następnie przedsiębiorca musi zdecydować w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany bądź na zasadach ogólnych wypełniając księgę przychodów i rozchodów)
TRZECI KROK - pieczątka i tablice informacyjne .
Po wizycie w Urzędzie Skarbowym należy zlecić wykonanie pieczątki firmowej zawierającej pełną nazwę firmy lub dane właściciela, adres siedziby, numer REGON. I NIP.
Szyldy wraz z nazwą firmy lub imieniem i nazwiskiem właściciela oraz adresem firmy powinny być umieszczone na zewnątrz.
CZWARTY KROK – zgłoszenie obowiązku ubezpieczeniowego do ZUS .
W ZUS należy co miesiąc opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz chorobowe (dobrowolne). W przypadku tego ostatniego należy mieć na względzie, że przez pierwsze sześć miesięcy płaci się składki, a korzysta z ubezpieczenia dopiero po tym terminie. Przedsiębiorca musi zgłosić siebie i współpracowników (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w celu wypełnienia formularza (ZUS ZFA dla płatnika składek lub ZUS ZUA dla każdego pracownika, natomiast ZZA w przypadku, gdy przedsiębiorca lub pracownicy mają etatową płatną pracę równą minimalnej pensji krajowej). Deklarację ZUS – DRA składa co miesiąc przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, w przypadku gdy zatrudnia on pracowników składa deklarację ZUS - DRA wraz z ZUS – RCA.
PIĄTY KROK – zawiadomienie o działalności PIP i Inspektora Sanitarnego.
W przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę pracowników jest on zobligowany w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności poinformować o tym właściwego wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego inspektora sanitarnego, gdyż obowiązek ten nakłada na przedsiębiorcę Kodeks Pracy. W niektórych wypadkach przedsiębiorca musi powiadomić również Państwowy Inspektorat Sanitarny, Zakład Energetyczny, Państwową Straż Pożarną lub urzędy wydające specyficzne zezwolenia, koncesje.
SZÓSTY KROK – założenie rachunku bankowego.
Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego, o tym fakcie winni oni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.. Do otwarcia konta potrzebny jest dowód osobisty przedsiębiorcy, ksero wpisu do ewidencji i nadania numeru REGON oraz pieczątkę. Na miejscu w banku wypełnia się pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni. Dobrze jednak sprawdzić, który bank ma dla młodych przedsiębiorców najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę oprocentowanie depozytów, wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, koszty ewentualnych kredytów, prowizja za dokonywanie przelewów.
SIÓDMY KROK – zgłoszenie i rejestracja w Urzędzie Skarbowym.
Przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić Urząd Skarbowy i przedłożyć następujące dokumenty: REGON, umowę dot. otwarcia rachunku bankowego, wypełniony formularz NIP 1 (osoby fizyczne) lub NIP 2 (spółki cywilne), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie formy opodatkowania podatkiem dochodowym (przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji, czy będzie on odprowadzał podatek VAT, tzn. czy jego przewidywany obrót roczny przekroczy sumę 45 700 zł, jeśli nie przekroczy może zrezygnować on z bycia płatnikiem podatku VAT, natomiast jeśli przekroczy ww. sumę musi on wypełnić formularz VAT – R).
Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jeśli przedsiębiorca nie miał nadanego przez Urząd Skarbowy NIP to winien on do składanej dokumentacji dołączyć wypełniony druk NIP-4 .
Przed wizytą w ZUS należy podjąć decyzję, czy księgowość będzie prowadził przedsiębiorca, czy zleci to jakiejś firmie. Każdy dokument zatwierdza własnoręcznym podpisem właściciel, a nieznajomość przepisów nie zwalnia go od odpowiedzialności, nawet jeżeli zawini biuro rachunkowe.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2481